Spesialfeltprogrammet bør endres litt!

(hent en versjon for utskrift av dette dokumentet)
Følg diskusjonen omkring dette tema på News!

Siden spesialfeltprogrammet ble vedtatt, har det blitt arrangert et første NM, og det nye programmet er etter hvert blitt prøvd i praksis hos ganske mange klubber landet over.
Ettersom man i vår klubb finner skyttere med en svært forskjellig bakgrunn, kunne det være greitt å sammenligne det nye programmet  med andre og alternative skyteformer med samme våpentyper, og se litt på hvordan man har løst problemer som kommer til syne i denne skyteformen, om man er villig til å se på den med åpne og ærlige øyne, uten å være bundet opp av personlig prestisje, eller bare å være opptatt av å bevare "status quo".

Skyting med småpistoler var i mange mange år nærmest tabu. På banen fantes det ingen programmer hvor det overhodet var mulig å hevde seg med slike våpen. I feltløypene tok de moderne skivepistolene raskt over mot slutten av 1970-tallet og nærmest fordrev tidligere ti-års standardvåpen i felt: Luger, Neuhausen, Colt, High Standard, Browning og S&W 41.
Mens man i perioden 1950 - 1975 hadde programmer for "vanlige" pistoler, hadde man aldri programmer for de tusenvis av små og middels kalibrede pistolene som tyskerne etterlot her i landet.

I de første årene etter krigen, i enkelte deler av vårt land hvor det virkelig hadde forekommet kamper, faktisk fløt av etterlatte pistoler, gjerne "frigjort" fra tyskerne, enten ved håndfast overtalelse, eller ved hjelp av røyk og sjokolade fra interneringsleirene etter at freden brøt løs (offiserer fikk beholde personlige våpen, til selvforsvar, mot at det tok på seg oppgaven å holde disiplin og orden blant iternerte menige ved like), men det fantes aldri noe program for dem innen Norges Skytterforbund.

 

Sivilpistol


Faktisk var situasjonen  slik at når Stridsskytterligaen og deretter Norges Forbund for Praktisk Skyting ble startet mot de tidlige 1980-årene, fantes det praktisk talt ingen skyteform hvor det var mulig å bruke annet en rene konkurrasemaskiner - grov revolverfelt eksisterte ikke (det kom fra Trondheim PK og Kjell Dag på Trøndelag Våpenimport), militærfelt var også nærmest et fremmedord. Og mindre pistoler bare lå i skuffene rundt omkring.

Erik Bråthen, Per Høidal og Svein Solli var de som først reagerte og gjorde noe med dette. Deres forbund den gang var NFPS, og midt på 1980-tallet kom det nye, nasjonale programmet, ført i pennen av Erik og Per, som fikk navnet Sivilpistol.
Sivilpistol har levd sitt liv i NFPS, litt i skyggen av det rene konkurranse-ræset praktisk pistol er blitt, litt sordin og litt mer praktisk(?) muligens, enklere å arrangere, med mulighet for å slippe til rene begynnere, men stort sett oversett av forbundet, dessverre.

Sivilpistol virker litt forvirrende på uøvde øyne, fordi det er hele 4 forskjellige klasser, som faktisk avviker ganske mye fra hverandre i praksis, slik at det er en utfordring å skyte programmet med mer enn et våpen.

 

Prinsippet for klassene er enkelt, når man ser nærmere på det: likt skal konkurrere mot likt. Derfor deler man inn sivilpistol i 4 klasser, man skiller på KALIBER, og stille makskrav til størrelse (som er forskjellig) innen hver klasse, i medhold av at det er bestemte designparametre som er vanlige innen hver våpenklasse:

 

Sivilpistol 1 : Pistol Kaliber 6,35mm, størrelse 125mm x 91mm x 26mm, vekt maks 400gram
Sivilpistol 2 : Pistol Kaliber 7,5mm og større, størrelse 185mm x 120mm x 34mm,  vekt maks 800gram
Sivilpistol 3 : Revolver Kaliber 7,5mm og større, størrelse 200mm x 120mm x 37mm, vekt maks 800gram
Sivilpistol 4 : Pistol Kaliber 22, størrelse 135mm x 95mm x 26mm, vekt maks 400gram

 

Skytingen foregår med individuell start, det er restriksjoner for hvilke våpen som tillates bært i hylster (trekk og skyt er begrenset til S2 og S3, de andre må starte fra eske, bord eller lignende - dette er en ren sikkerhetsregel)

Problemet med svært forskjellig effekt og rekyl fra kraftige kaliber, i en konkurransesituasjon, er løst ved at de svakeste kalibrene innen hver klasse får poengtrekk ved dårlige treff, mens blink er blink, uansett.

 

Man skyter i mange artige løyper, fra sittende stilling, endel oppgaver kan bli spesifert må løses før skyting og så videre, Programmet er morsomt å skyte, mn dessverre ikke så vanlig.

 

Det har opp gjennom årene vært ført en ganske intens debatt innen NFPS om Sivilpistol-programmets vidre skjebne. Det har kommet flere forslag, som har blitt nedstemt, og forslagene har sprikt hit og dit. Enkelte har forsøkt å føre programmet mer i retning av den vanlige praktiske skytingen, andre har forsøkt å skille klarere fra denne skytingen.

 

Det foreligger nå endelig et programforslag, som tar hensyn til at det har skjedd en liten revolusjon på lommepistolsiden, spesielt i USA, nå etter at 34 stater tillater sine borgere – etter søknad, kurs og godkjenning – å gå bevæpnet i daglilivet. Disse nye pistolene er både mindre og kraftigere enn det meste av det som fantes, dengang det Sivilpistolprogrammet ble skrevet.

Derfor er det logisk å se på nytt på klasseinndelingen, slik at moroa i skytingen blir ivaretatt, etter hvert som nye våpentyper kommer i bruk her i landet også. Et lite, men viktig poeng er at man har tatt i bruk en ny type poengberegning  - den såkalte plusstid, baserer seg på tidsmåling med Speedtimer og hvor man gir tidstillegg for hver bom eller dårlig treff, etter nærmere spesifiserte regler.
Trondheim feltskyttere har allerede tatt dette programforslaget i bruk, enten til erstatning for, eller i tillegg til det eksisterende godkjente programmet.

 

Lommepistol

 

Miljøet i Trondheim PK har alltid vært meget oppfinnsomt. Det var herfra den moderne svartkruttskytingen startet og bredte seg fra 1970-tallet. Det var her Kjell Dag og Trøndelag Våpen Import startet revolverfelt (TVI var jo representant for S&W....), og det var her S&W Grand Prix ble kjørt på 1980-tallet.
Det var fra Trondheim PK at TFS, praktisk-klubben i Trondheim oppsto, og det var disse karene som startet å skyte noe de kalte Lommepistol. Deres forslag til slik skyting (som faktisk kom FØR sivilpistolprogrammet innen NFPS), og som faktisk var oppe som konkurrent til Sivilpistol på NFPS' generalforsamling var i hovedsak slik:

Man tok utgangspunkt i en klassisk lommepistol, Walther PPK, i kaliber 7,65mm. Denne pistolen ble gitt en faktor på 1 i tabellen

 

Større pistoler, fikk, i forhold til hvor mye større de var enn PPK, en faktor som tilsa at de måtte ha flere poeng for å gå likt

Mindre pistoler, fikk, i forhold til hvor mye mindre de var enn PPK, en faktor som tilsa at de måtte ha færre poeng for å gå likt

Alle skjøt samme øvelser, man talte opp poeng, delte på tiden og multipliserte på faktor. Beste resultat er vinner.

 

Dessverre er denne skytingen ikke holdt i hevd, og har ikke spredt seg videre utover TFS i Trondheim, så vidt vites.

 

 

Spesialfelt pistol

Når spesialfeltprogrammet til NSF ble lansert for 3 år siden, var det en meget positiv utvikling. Ikke bare åpner programmet for programmer for flere våpenklasser som ikke tidligere har hatt noe tilbud innen NSF, det åpner også for mer enkle og kompakte arrangement.

Mens feltskytingen tidligere kun foregikk med skivepistoler (som egentlig ikke hører hjemme utenfor banen, da de mangler sikring og er tungt håndterlige) ispedd en og annen miltærfelt, fikk en her med ett slag et helt nytt aktivitetsfelt.
Ett norgesmesterskap er allerede avviklet, med suksess, skytingen er kommet for å bli. Men enkelte av oss føler at programmet kan forbedres, og at detaljer bør utbedres.

Programmet gjengies nedenfor her, etter dette eksemplet vil vi vise forslag til alternativt program og forbedringer.

 


Dagens regler :

Spesialfelt        Nasjonalt Program

Spesialpistol

Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.

Prototyper er ikke tillatt.

Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.

Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.

Magasin skal sitte i våpenet under måling i kassen

Dimensjon       Kontrolleres ved hjelp av målekasse :

                                                     Lengde max 185 mm.
                       
                             Høyde max 125 mm inkl. magasin.
                                                    Bredde max 35 mm.

Vekten av våpen med tomt magasin max 800 gram.

Avtrekksvekt min. 1360 gram.

Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.

Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.

Det lades med 6 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.

Det tillates å bruke alle kaliber fra og med .22LR, til og med .45 ACP.

Magnumladninger er ikke tillatt.

Program

Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlig kommandoer og regler.

Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt.

½ program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen.

Startkontigent bør da være tilsvarende redusert.

Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfelt stevner, klasse A.

 


Nytt forslag til Spesialfelt    Nasjonalt Program

 

Dagens feltprogram,  er preget av den gamle baneskytingen. Det skytes på typiske presisjonsblinker og-mål, det skytes på lang hold og det skytes på veldig lange skytetider. Spesialfeltprogrammet som kom for et par år siden, skulle være et alternativ til dette, samtidig som det åpner for våpentyper det tidligere ikke fantes program for. Det nye programmet er blitt hilst med glede av svært mange skyttere, som nok følte at dette programmet egentlig kom seint, men godt.

Det er ikke meningen å erstatte dagens spesialfelt, men det er nødvendig å gå gjennom endel detaljer og foreta en del andre presiseringer.

Som det hittil har vært har militærfelt og grovrevolverprogrammet vært feltskytingens ”stygge andunge”, disse våpnene hører slett ikke inn under slik skyting, hvor fokus utelukkende ligger på presisjon. Her er nødvendig å foreta et grep. Det naturlige er da å legge begge disse klassene inn under spesialfelt, og rett og slett la spesialfelten erstatte dagens militær og grov.

Det kan skje meget enkelt og med minimal innsats av ressurser. Om man på død og liv skal beholde dagens miltærprogram og grov revolver, innenfor dagens ”presisjonsfelt”, bør det foretaes en navnemessig presisering, idet skytingen som der bedrives slett ikke har noen militær karakter, og knapt nok noen grov-revolver karakter i vanlig forstand. Dette er blinkskyting som mer eller mindre tilfeldig foregår utenfor en formell bane.

Ved å slå militær og grovrevolver sammen med og ta skytingfen inn i Spesialfelten, får en straks en type skyting som passer våpentypen bedre, og som også stemmer bedre med den type skyting som drives med slike våpen hos grupper av NSF’s medlemmer, oppsatt med slike våpen: de tusener politi og militære befal oppsatt med thjenestevåpen. Ved å tillate grovvåpnene innen spesialfelt, vil veien til et bedre og mer formelt samarbeid med nevnnte grupper være kortere – det kan lett sees som er fordel.

 

 

Det foreslåes 4 pistolklasser, hvor det står arangørene fritt hvor mange klasser de ønsker å ta i bruk, om ikke alle klasser er åpne på et stevne, bør det annonseres. En forutsetter at alle klasser skyter samme løype, og at alle klasser går blandet i felles lag, om det passer. En kan tillate at klasser skyter mot forskjellig skive, det skal annonseres tydelig.

 

De 4 nye pistolklassene er delt inn etter våpentype (størrelse) og kaliber slik:

 

Mini, Midi, Maxi og Militær. Nedenfor følger en beskrivelse av hver klasse.


SPESIALFELT, Lommepistol Mini

Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.

Prototyper er ikke tillatt.
Det tillates ikke andre siktemidler enn slike som er levert som standard fra fabrikk,

i tvilstilfelle pålegges skytter å dokumentere at våpnet er utstyrt med originale sikter.

Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.

Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.

Magasin skal sitte i våpenet under måling i kassen

 

Kaliber                 Lommepistol Fin skytes med våpen i kaliber .22 Short, .22 LR, eller 6,35mm.

 

Dimensjon                Kontrolleres ved hjelp av målekasse.

Nye mål:                             Lengde max 145 mm.

                                             Høyde max 115 mm inkl. magasin.

                                              Bredde max 33 mm.

Vekten av våpen med tomt magasin max 600 gram.

Avtrekksvekt min. 1360 gram.

 

Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare. Baksikte kan ÅPNES forsiktig for å tilpasses skytters syn.

Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte, tommelhylle tillates.

Det lades med 6 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.

Det tillates å bruke alle kaliber fra og med .22 Short, til og med .25 ACP (6,35mm).

Magnumladninger er ikke tillatt.

 

Program
Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlige kommandoer og regler.

Det skal benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt. Skivene skal ha en treffsone og en yttersone, som begge skal klistres.

½ program, 5 standplasser ansees som standard, når annet ikke er gjort kjent i innbydelsen.

Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfelt stevner, klasse A

 


SPESIALFELT, Lommepistol Midi

Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.

Prototyper er ikke tillatt.
Det tillates ikke andre siktemidler enn slike som er levert som standard fra fabrikk,

i tvilstilfelle pålegges skytter å dokumentere at våpnet er utstyrt med originale sikter.

Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.

Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.

Magasin skal sitte i våpenet under måling i kassen


Kaliber             Lommepistol Fin skytes med våpen i kaliber 7,65mm, 9mm Corto og 9mm Makarov.

 

Dimensjon           Kontrolleres ved hjelp av målekasse.

Nye mål:                   Lengde max 155 mm.

                                  Høyde max 125 mm inkl. magasin.

                                  Bredde max 33 mm.

   

Vekten av våpen med tomt magasin max 700 gram.

Avtrekksvekt min. 1360 gram.

 

Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare. Baksikte kan ÅPNES forsiktig for å tilpasses skytters syn.

Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte, tommelhylle tillates.

Det lades med 6 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.

Det tillates å bruke alle kaliber fra og med 7,65mm til 9mm Makarov.

Magnumladninger er ikke tillatt.

 

Program
Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlig kommandoer og regler.

Det skal benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt. Skivene skal ha en treffsone og en yttersone, som begge skal klistres.

 ½ program, 5 standplasser ansees som standard, når annet ikke er gjort kjent i innbydelsen.

Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfelt stevner, klasse A.


SPESIALFELT, Lommepistol Maxi

Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.

Prototyper er ikke tillatt.
Det tillates ikke andre siktemidler enn slike som er levert som standard fra fabrikk,

i tvilstilfelle pålegges skytter å dokumentere at våpnet er utstyrt med originale sikter.

Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.

Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.

Magasin skal sitte i våpenet under måling i kassen  

 

Kaliber           Lommepistol Fin skytes med våpen i kaliber 9mm Parabellum til .45 ACP

 

Dimensjon       Kontrolleres ved hjelp av målekasse.

Nye mål:           Lengde max 175 mm.

                          Høyde max 120 mm inkl. magasin.

                          Bredde max 35 mm.

 

Vekten av våpen med tomt magasin max 650 gram.

Avtrekksvekt min. 1360 gram.

 

Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare. Baksikte kan ÅPNES forsiktig for å tilpasses skytters syn.

Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte, tommelhylle tillates.

Det lades med 6 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.

Det tillates å bruke alle kaliber fra og med 9mm Parabellum til .45 ACP.

Magnumladninger er ikke tillatt.

 

Program
Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlig kommandoer og regler.

Det skal benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt. Skivene skal ha en treffsone og en yttersone, som begge skal klistres.

½ program, 5 standplasser ansees som standard, når annet ikke er gjort kjent i innbydelsen.

Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfelt stevner, klasse A.


SPESIALFELT, Militærpistol

Våpentypen tilsvarer klasse militærpistol innen den gamle feltskytingen.

Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.

Prototyper er ikke tillatt.
Det tillates ikke andre siktemidler enn slike som er levert som standard fra fabrikk,

i tvilstilfelle pålegges skytter å dokumentere at våpnet er utstyrt med originale sikter.

Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.

Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.

Magasin skal sitte i våpenet under måling i kassen

 

Kaliber                         Militærpistol skytes med våpen i kaliber 9mm Parabellum og grovere

 

Dimensjon                   Kontrolleres ved hjelp av målekasse.

Nye mål:                          Lengde max 225 mm.

                                          Høyde max 145 mm inkl. magasin.

                                          Bredde max 45 mm.

 

Vekten av våpen med tomt magasin max 1250m.

Avtrekksvekt min. 1360 gram.

 

Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare. Baksikte kan ÅPNES forsiktig for å tilpasses skytters syn.

Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte, tommelhylle tillates.

Det lades med 6 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.

Det tillates å bruke alle kaliber fra og med 9mm Parabellum og grovere

Magnumladninger ER tillatt.

 

Program

Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlig kommandoer og regler.

Det skal benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt. Skivene skal ha en treffsone og en yttersone, som begge skal klistres.

½ program, 5 standplasser ansees som standard, når annet ikke er gjort kjent i innbydelsen.

Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfelt stevner, klasse A.

 

 


Spesialfelt revolver

 

Når spesialfeltprogrammet til NSF ble lansert for 3 år siden, var det en meget positiv utvikling. Programmet åpner for skyting med pistoler som i lange tider var ulovlig å kjøpe i landets hovedstad for eksempel, og det åpner også for mer enkle og kompakte arrangement.

 

Også dette programmet kan forbedres, og detaljer bør forandres.

 

Programmet gjengies nedenfor her, etter dette eksemplet vil vi vise forslag til alternativt program og forbedringer.

 

Dagens regler :

Spesialfelt        Nasjonalt Program

Spesialrevolver

Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.

Prototyper er ikke tillatt.

Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.

Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.

 

Dimensjon          Kontrolleres ved hjelp av målekasse
............................................. Lengde max 200 mm.

............................................ Løpslengde max 80 mm.
............................................. Høyde max 150 mm
............................................. Bredde max 40 mm.
............................................. Vekt max 1000 gram. (uten patroner)

 

Avtrekksvekt min. 1360 gram. (single action (spent hane) avtrekk sjekkes dersom dette kan brukes)

Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.

Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.

Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.

Det tillates å bruke alle kaliber fra og med kal. .22LR, til og med .45 ACP. Magnumladninger er ikke tillatt.

Program

Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlige kommandoer og regler.
Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt.
½ program, 5 standplasser, tillates når dette er gjort kjent i innbydelsen.
Startkontigent bør da være tilsvarende redusert.
Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfelt stevner, klasse A.

 

Nytt forslag til Spesialrevolver

Det foreliggende programmet for spesialfelt, revolver,  har noen svakheter, derfor gjengies her et forslag som fjerner dagens tendens til at bare noen få modeller kan ha mulighet til å nå opp i konkurranse. Forslaget innkluderer også den alminnelige grov-revolverklassen, da det synes mer naturlig å få denne skytingen inn her, enn å ha den med blandt presisjonsskytingen i det gamle feltprogrammet.

 

Det foreslåes 4 revolverklasser, hvor det står arangørene fritt hvor mange klasser de ønsker å ta i bruk, om ikke alle klasser er åpne på et stevne, bør det annonseres. En forutsetter at alle klasser skyter samme løype, og at alle klasser går blandet i felles lag, om det passer. En kan tillate at klasser skyter mot forskjellig skive, det skal annonseres tydelig.

 

De 4 nye revolverklassene er delt inn etter våpentype (størrelse) og kaliber slik:

 

Mini, Midi, Maxi og Grov. Nedenfor følger en beskrivelse av hver klasse.

 

Nytt :  Spesialfelt        Nasjonalt Program

Spesialrevolver, klasseinndeling.


Spesialrevolver   MINI

Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.

Prototyper er ikke tillatt.

Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.

Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.

 

Dimensjon          Kontrolleres ved hjelp av målekasse
............................................. Lengde max 185 mm.

............................................ Løpslengde max 62 mm.
............................................. Høyde max 150 mm
............................................. Bredde max 40 mm.
............................................. Vekt max 800 gram. (uten patroner)

 

Avtrekksvekt min. 1360 gram. (single action (spent hane) avtrekk sjekkes dersom dette kan brukes)

Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.

Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.

Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.

 

Det tillates å bruke kaliber fra og med kal. .22short til og med .22 LR. Magnumladninger er ikke tillatt.

Program

Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlige kommandoer og regler.
Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt.
½ program, 5 standplasser ansees som standard, når annet ikke er gjort kjent i innbydelsen.
Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfelt stevner, klasse A.


Spesialrevolver   MIDI

Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.

Prototyper er ikke tillatt.

Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.

Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.

 

Dimensjon          Kontrolleres ved hjelp av målekasse
............................................. Lengde max 190 mm.

............................................ Løpslengde max 70 mm.
............................................. Høyde max 150 mm
............................................. Bredde max 40 mm.
............................................. Vekt max 850 gram. (uten patroner
)

 

Avtrekksvekt min. 1360 gram. (single action (spent hane) avtrekk sjekkes dersom dette kan brukes)

Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.

Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.

Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.

 

Det tillates å bruke alle kaliber fra og med kal. .32 S&W til .32 S&W Lng. Magnumladninger er ikke tillatt.

Program

Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlige kommandoer og regler.
Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt.
½ program, 5 standplasser ansees som standard, når annet ikke er gjort kjent i innbydelsen.
Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfelt stevner, klasse A.


Spesialrevolver   MAXI

Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.

Prototyper er ikke tillatt.

Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.

Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.

 

Dimensjon          Kontrolleres ved hjelp av målekasse
............................................. Lengde max 185 mm.

............................................ Løpslengde max 80 mm.
............................................. Høyde max 150 mm
............................................. Bredde max 40 mm.
............................................. Vekt max 1000 gram. (uten patroner)

 

Avtrekksvekt min. 1360 gram. (single action (spent hane) avtrekk sjekkes dersom dette kan brukes)

Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.

Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.

Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.

 

Det tillates å bruke alle kaliber fra og med kal. .38 Spec til .44 Spec. Magnumladninger er ikke tillatt.

Program

Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlige kommandoer og regler.
Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt.
½ program, 5 standplasser ansees som standard, når annet ikke er gjort kjent i innbydelsen.
Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfelt stevner, klasse A.


Spesialrevolver   Grov Revolver

Våpentypen tilsvarer klasse grov revolver innen den gamle feltskytingen.

Ethvert komplett våpen produsert av en fabrikk, og allment tilgjengelig, er tillatt.

Prototyper er ikke tillatt.

Alle eksterne modifikasjoner type vekter eller andre rekyldempende innretninger, som for eksempel magnaporting, er ikke tillatt.

Interne modifikasjoner for å sikre pålitelighet og funksjon er tillatt.

 

Dimensjon          Kontrolleres ved hjelp av målekasse
............................................. Lengde max 270 mm.

............................................ Løpslengde max 153 mm.
............................................. Høyde max 150 mm
............................................. Bredde max 50 mm.
............................................. Vekt max 1300 gram. (uten patroner)

 

Avtrekksvekt min. 1360 gram. (single action (spent hane) avtrekk sjekkes dersom dette kan brukes)

Det tillates kun åpne sikter, faste eller stillbare.

Det skal være tilnærmet like, symmetriske skjefteplater uten håndstøtte.

Det lades med 5 patroner, kulen kan være med eller uten mantel.

Det tillates å bruke alle kaliber fra og med kal. .38 Spec til ..455. Magnumladninger er ikke tillatt.

Program

Skytingen foregår som ved vanlig feltskyting, med vanlige kommandoer og regler.
Det bør benyttes større skiver og kortere avstander enn normalt.
½ program, 5 standplasser ansees som standard, når annet ikke er gjort kjent i innbydelsen.
Det skal kun nyttes en klasse i åpne spesialfelt stevner, klasse A.